Skip to content

ประกาศพักกิจกรรมของวง Shining Star และ ยุติบทบาทสมาชิกทั้งหมด

    เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา ได้มีประกาศสำคัญจากวง Shining Star ดังนี้

    เนื่องจากบริษัท รน เอ็มเตอร์เทรเม้นท์ ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบของวง ShiningStars ใหม่ ซึ่งการปรับเปลี่ยนนี้อาจใช้เวลานาน และระยะเวลาสัญญาที่เหลืออยู่เืพ่อไม่ให้เป็นการตัดอกาสชองสมาชิก ShiningStars ในการเดินทางตามควมฝั่งของตัวเอง ทางต้นสังกัดได้ปรึกษาและลงมติ พักกิจกรรมของวง ShiningStars และยุติบทบาทของสมาชิกทั้งหมด

    โดยทางบริษัท แจ้งยกเลิกสัญญาสมาชิกทั้งหมด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

    ที่มา : https://www.facebook.com/ShiningStars.IDOL/posts/656157053186371