Skip to content

วง Secret12

Secret12 วงไอดอลที่มากับความลับ สัญลักษณ์ของวงคือผีเสื้อ มีการเปลี่ยนผ่านสมาชิกมาถึง 3 ครั้ง

สมาชิกในปัจจุบันได้แก่

ผลงานเพลงที่ปรากฎก็คือ “อาย อ๊ะ อาย”