ประกาศพักงาน มีน CGM48 2 เดือน และงดใช้ SNS

ประกาศสำคัญจากคณะกรรมการตัดสิน

เรื่อง บทลงโทษ มีน CGM48

เนื่องด้วย มีน พิชญธิดา สนธิศักดิ์วรรณะ ได้ละเมิดกฎระเบียบภายในของบริษัทฯ ซึ่งทางสมาชิกได้รับทราบถึงความผิดดังกล่าว และยอมรับบทลงโทษให้เป็นไปตาม กฎระเบียบของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการฯได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงมีมติให้มีบทลงโทษตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ให้พักการปฏิบัติงานในทุกกรณี ของ มีน พิชญธิดา สนธิศักดิ์วรรณะ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 จนถึง 18 กรกฎาคม 2564 เป็นระยะเวลาทั้งสิน 2 เดือน แต่สำหรับกิจกรรม Handshake Event หรือกิจกรรมอทานๆ ที่เคยมีการประกาศเข้ารวมไปแล้ว หากมีการจัดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว มีน ยังคงเข้าร่วมตามปรกติ
  2. ให้งดการใช้ SNS ของ มีน พิชญธิดา สนธิศักดิ์วรรณะ ทุกช่องทาง รวมถึงการไลฟ์ผ่านทาง iAM48 Application แต่ยังคงปฏิบัติภารกิจในกิจกรรม Greetin You online ให้แล้วเสร็จดังเดิม

สำหรับรายละเอียดของการผิดกฎระเบียบ รวมถึงรายละเอีดการพูดคุยกับทางสมาชิก บริษัทฯ ขออนญาตไมเปิดเผย เพื่อคงไว้ซึ่งผลประโยชน์ และความเป็นส่วนตัวของสมาชิก โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความเข้าใจจากทุกท่านและยึดมติของคณะการรการตัดสินเป็นที่สิ้นสุด

ที่มา : https://www.facebook.com/cgm48official/photos/a.2059790630991576/2590376294599671