Skip to content

งาน Idol Exchange “Ticket To Happiness” 23-24 ตุลาคมนี้

    หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้งาน Idol Exchange ไม่สารถจัดได้ทั้งตัวงานและงานขายบัตร เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาจัดงานในรอบครึ่งปีเลยทีเดียว โดยมีวงต่างๆ เข้ารวมดังนี้ Cm Cafe , The Glass Girl , WISDOM , Chypre , Black Dolls , Brahm , Adrenaline , iRiz