Female Idol Trade Association : FITA

ทางสมาคมขอแจ้งแนวทางในการทำงานของสมาคม เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของทุกฝ่าย และเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินการของสมาคมอย่างชัดเจน โดยมีเนื้อความดังต่อไปนี้

1.เพื่อส่งเสริมธุรกิจ และกิจการของไอดอลหญิงให้มีมาตรฐาน และคุณภาพที่ดีขึ้น
2.เพื่อเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางกับผู้ที่อยากมีธุรกิจไอดอลเป็นของตนเอง
3.เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับทางค่ายหรือศิลปิน ถ้ามีปัญหาในการทำงานกับบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ
4.ให้ความเข้าใจเรื่องสิทธิ และผลประโยชน์ใด ๆ ต่อผู้ว่าจ้าง หรือต่อองค์กรต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดการเสียผลประโยชน์โดยไม่จำยอม
5.รูปแบบการทำงานของ FITA มีความโปร่งใส ซึ่งทุกคนสามารถตรวจสอบเอกสารหรือสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมได้อย่างชัดเจน
6.เน้นการสร้างกิจกรรม เพื่อเกิดการส่งเสริมธุรกิจไอดอล มากกว่าการสร้างกิจกรรมเพื่อก่อประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
7.ไม่มีการสร้างข้อกำหนด หรือกฏเกณฑ์ หรือก้าวก่ายการทำงานใด ๆ ไม่ว่าจะแก่ค่าย หรือวงไอดอลใด ๆ ก็ตาม
8.ไม่มีนโยบายในการจัดงานอีเวนท์ใด ๆ เพื่อก่อให้เกิดความแตกแยกต่อกลุ่ม หรือองค์กรใด ๆ

ทางสมาคมต้องขอขอบพระคุณทุกแรงสนับสนุน และหวังว่าจะเป็นแรกผลักดันเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งเพื่อผลักดันให้วางการไอดอลหญิงสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

fita-Announce
Tags: