Aeing ขอจบการศึกษาจากวง The Glass Girls

ประกาศสำคัญ

นางสาว พัชราภา พานพุ่ม หรือ Aeing The Glass Girls ขอจบการศึกษาจากวง The Glass Girls

เนื่องจากภาระทางการศึกษาทำให้น้องเอ๊ะอิ๊งค์ไม่สามารถมาร่วมฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรมของทางวงได้ ประกอบกับสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบัน ที่น้องไม่สามารถมาฝึกซ้อมได้ น้องจึงได้ปรึกษากับทางวงหลายๆครั้ง จึงของยุติบทบาทการเป็นเด็กฝึก (Trainee) ของวง The Glass Girls ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป